Badania prenatalne pozwalają na stwierdzenie czy dziecko rozwija się prawidłowo. USG prenatalne jest bardzo dokładne, dzięki czemu lekarz ma możliwość rozpoznania możliwych do wystąpienia wad rozwojowych.

Pierwsze USG prenatalne najlepiej jest wykonać pomiędzy 11, a 14  tygodniem ciąży, wtedy za pomocą ultrasonografu przyszła mama dowiaduje się, czy występują wady płodu, w jakim wieku jest ciąża, czy płód jest żywy, a także oceniana jest kosmówkowość.Oferujemy badania ultrasonograficzne w każdym trymestrze i w każdym tygodniu ciąży.

Celem badania jest potwierdzenie ciąży, określenie jej lokalizacji, rozwoju i wykonanie szczegółowych pomiarów pęcherzyka ciążowego (GS), zarodka (CRL) oraz pęcherzyka żółtkowego (YS). Mierzymy częstość rytmu serca (ASP = FHR). W przypadku ciąż wielopłodowych właśnie na tym etapie oceniamy ilość łożysk i worków owodniowych,co ma olbrzymie znaczenie dla dalszej diagnostyki i postępowania w trakcie ciąży.

Dodatkowo określamy budowę i strukturę macicy oraz jajników.

Przykładowe zdjęcia  ciąży  6 tygodni w obrazie  HD Live i 2D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11+0 – 13+6 tygodni określenie ryzyka aberracji chromosomowych z wczesną oceną anatomii i wczesną oceną serca płodu

Jest najważniejszym badaniem w ciąży! Optymalnie należy je wykonać w 12 skończonym tygodniu ciąży (12 tygodni + kilka dni). Płód, choć jeszcze niewielki, ma już wykształcone większość narządów. Prawidło przeprowadzona ocena ultrasonograficzna (wczesne badanie anatomiczne) pozwala wykluczyć ponad połowę wad wrodzonych.

Większość wrodzonych wad powstaje na bardzo wczesnym etapie rozwoju, nie ma więc uzasadnienia w odsuwaniu w czasie takiej oceny. Niektóre wrodzone nieprawidłowości są wręcz lepiej widoczne, a tym samym łatwiej diagnozowane, we wczesnej ciąży.

Wczesne badanie anatomiczne obejmuje ocenę czaszki i mózgu, klatki piersiowej wraz z oceną serca, jamy brzusznej w tym powłok brzusznych, przepony, żołądka, nerek i pęcherza moczowego, szkieletu tj. kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn. Niezbędnie są również dwa parametry biometryczne: długość ciemieniowo – siedzeniowa (CRL), na podstawie której wyliczamy wiek ciążowy i przewidywany termin porodu oraz wymiar poprzeczny główki płodu.

Wczesne badanie serca płodu zapewnia ocenę ułożenia trzewi (żołądek, wątroba, serce), położenia i osi serca, oceny napływów do obu komór oraz aranżacji dużych naczyń, przegrody międzykomorowej i „krzyża serca”.

W ciążach wielopłodowych konieczna jest ocena ilości łożysk i worków owodniowych. Badanie w 12 tygodniu ciąży jest właściwie ostatnim, optymalnym momentem do ustalenia wspomnianych informacji. Ma to olbrzymie znaczenie dla dalszej diagnostyki i postępowania w takiej ciąży.

Obraz  NT -przezierności karkowej  i zastawki trójdzielnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim niezwykle ważnym celem badania w 12 tygodniu ciąży jest ocena parametrów ultrasonograficznych tzw. markerów, na podstawie których wyliczane jest ryzyko wystąpienia najczęstszych zespołów genetycznych dla płodu w danej ciąży.

Rezultaty badania w 12 tygodniu są prezentowane w postaci wyliczonego ryzyka indywidualnego dla płodu w danej ciąży. Wartość ryzyka ustala, czy badanie jest dla Pacjentki wystarczające i daje możliwość z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć najczęściej występujące choroby genetyczne w populacji.  Ryzyko podwyższone (większe lub równe 1:100) występuję w niewielkim procencie przypadków. Nie oznacza absolutnie, że dziecko jest chore! Informuje, że badanie przesiewowe nie jest badaniem wystarczającym i konieczne jest użycie dodatkowych testów ( amniopunkcja/biopsja kosmówki ).

 

16-20 tygodni badanie genetyczne + anatomiczne

Jest szczególnie zalecane w 2-im trymestrze ciąży pacjentkom, które nie wykonały badania przesiewowego w pierwszym trymestrze. Proponowane jest również ciężarnym, które uzyskały wynik zwiększonego ryzyka genetycznego w 12 tygodniu ciąży, odmówiły jednak poszerzenia diagnostyki o testy rozstrzygające.

“USG genetyczne” łączy w sobie badanie połówkowe tj. badanie anatomiczne płodu oraz ocenę parametrów ultrasonograficznych, które stanowią grupę markerów genetycznych w drugim trymestrze ciąży.  genetycznymi, choć, jako cecha izolowana, mogę również wystąpić w populacji osób zdrowych. Kompilacja markerów tj. wystąpienie kilku cech u jednego płodu, znamiennie zwiększa ryzyko genetyczne i obliguje lekarza do zaproponowania diagnostyki poszerzonej o testy tj. amniopunkcja czy kordocenteza.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markery zespołu Downa:

 • pogrubiały fałd karkowy NF
 • opóźniony rozwój kości nosowych NB
 • krótsze niż spodziewane kości długie: udowa i ramienna
 • poszerzenie komór bocznych w mózgu,
 • jasny ultrasonograficznie obraz jelit tzw. hiperechogeniczne jelita
 • jasne ogniska w sercu
 • niedomykalność zastawki trójdzielnej,
 • wysięk w osierdziu
 • dysproporcja wielkości komór serca,
 • nieprawidłowy przyczep zastawek przedsionkowo-komorowych serca,
 • przerost języka,
 • szeroki rozstaw oczu,
 • odwiedziony paluch od pozostałych palców stopy,
 • niedorozwój środkowego paliczka w małym palcu ręki,
 • nieprawidłowy przebieg tętnicy podobojczykowej prawej- ARSA- ang.
 • poszerzenie miedniczek nerkowych.
 • szeroki kąt między talerzami kości biodrowych

Podczas tego badania najczęściej mierzymy: częstość rytmu serca, biometrię płodu z uwzględnieniem pomiarów główki, brzuszka, kości udowej i kości ramiennej, pomiar poprzeczny móżdżku, grubość fałdu karkowego, długość kości nosowej, grubość skóry i tkanki podskórnej nosa, kostny kąt czołowo-szczękowy i przepływ w przewodzie żylnym.

 

18-23 tygodni badanie anatomiczne ze szczegółową oceną serca płodu

Badanie polega na ocenie rozwoju i morfologii płodu. Stanowi uzupełnienie badania pierwszego trymestru, pozwala szczegółowo prześledzić anatomię i wykluczyć znamienną grupę wrodzonych nieprawidłowości.

Badanie anatomiczne obejmuje ocenę głowy (oczy, usta, nos, uszy), czaszki (uwapnienie, budowę kości, w tym podniebienie kostne), szyi, klatki piersiowej (żebra, płuca, serce, przepona, grasica), jamy brzusznej (powłoki brzuszne, wątroba, pęcherzyk żółciowy, żołądek, nerki, jelita), miednicy mniejszej (pęcherz moczowy, odbytnica, talerze biodrowe, tętnice pępkowe), kręgosłupa (uwapnienie, krzywizny, budowa kręgów, pokrywające tkanki) i kończyny (budowa anatomiczna i ruchomość stawów).

Dodatkowo na badanie składa się ocena budowy macicy, ilości płynu owodniowego i łożyska. W przypadku ciąż bliźniaczych protokół badania zostaje poszerzony o obwodowe przepływy naczyniowe.
W badaniu anatomicznym uwzględniamy szczegółową ocenę serca płodu .

Stwierdzanie nieprawidłowości obliguje lekarza do zaproponowania diagnostyki poszerzonej.

Mierzymy częstość rytmu serca, wykonujemy biometrię płodu z uwzględnieniem pomiarów główki, brzuszka, kości udowej i kości ramiennej, pomiar poprzeczny móżdżku, grubość fałdu karkowego, długość kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym. długość kanału szyjki macicy.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28-32 tygodni – badanie rozwoju z oceną dobrostanu płodu i czynnościową oceną serca

Badanie ultrasonograficzne w trzecim trymestrze ciąży jest ważnym etapem diagnostyki płodu. Jego celem jest ocena rozwoju i dobrostanu płodu oraz ponownie ocena anatomii.

Ocena biometrii w trzecim trymestrze ciąży pozwala określić trendy przyrostu poszczególnych parametrów i przyrostu wagi dziecka. Krążenie obwodowe i ocena dobrostanu opierają się rutynowo na trzech naczyniach: tętnicy pępkowej, tętnicy środkowej mózgu i przewodzie żylnym dziecka. Wśród wad wrodzonych późno ujawniających się należą między innymi małogłowie, niedorozwój móżdżku, niedrożność dwunastnicy i inne wady przewodu pokarmowego, niektóre wady układu moczowego, niektóre wady kończyn, oraz ubytki w przegrodzie międzykomorowej i inne dynamiczne wady serca, jak zwężenie pnia płucnego, zwężenie aorty, koarktacja aorty, nieprawidłowości zastawek przedsionkowo – komorowych . Niewielkie ubytki w przegrodzie międzykomorowej nie są widocznie wcześniej niż w trzecim trymestrze ciąży, stąd odpowiednim czasem do rozpoznania jest właśnie to badanie.

Mierzymy częstość rytmu serca, biometrię płodu z uwzględnieniem pomiarów główki, brzuszka, kości udowej, pomiar poprzeczny móżdżku, parametry przepływu w tętnicy pępkowej, środkowej mózgu i przewodzie żylnym, przepływy wewnątrzsercowe, indeks płynu owodniowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie serca płodu

Najważniejszym elementem oceny anatomii płodu jest ocena serca. W każdym przypadku protokół badania obejmuje ocenę osi serca i ułożenia trzewi, morfologii wszystkich jam serca, połączeń żylno – przedsionkowych, przedsionkowo-komorowych i komorowo – tętniczych, łuku aorty i przewodu tętniczego, przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej wraz z otworem owalnym. m.

Wady serca stanowią ponad 1/3 wszystkich wrodzonych wad .

Mierzymy prędkości i parametry przepływu w aorcie wstępującej, pniu płucnym, przewodzie tętniczym, przez zastawkę trójdzielną, zastawkę mitralną, w przewodzie żylnym i żyłach płucnych, wielkości jam serca i szerokość dużych naczyń, wyrażone w formie odchyleń standardowych względem pomiarów główki i kości udowej, częstość rytmu serca .

Dodatkowe badania kontrolne

U niektórych pacjentek np. w ciążach bliźniaczych czy rozpoznanych nieprawidłowościach, konieczne będzie wykonanie kontrolnych badań ultrasonograficznych.

Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym i radiologicznym na terenie przychodni. Lekarze oraz cały personel zatrudniony w naszej placówce stale podnosi swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej służyć Państwu fachową pomocą. Owocem naszych wieloletnich działań jest znaczne rozbudowanie bazy diagnostycznej i leczniczej, poprawa warunków pobytu dla naszych pacjentów oraz komfort pracy w atmosferze wzajemnego zaufania.

Chcemy, aby każdy pacjent leczący się na terenie przychodni “Medi-Lab” czuł się bezpiecznie i pewnie. Rosnąca systematycznie liczba pacjentów utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy im potrzebni, dlatego stale poszerzamy zakres swoich usług medycznych rozwijając swoją bazę diagnostyczno-leczniczą.

www.dobreusg.pl

Aktualności

SPRAWDŹ OSTATNIE NEWSY

PRODUKCJA PRZYŁBIC

Razem z firmą Prasmet oraz WAS rozpoczęliśmy współpracę przy produkcji przyłbic ochronnych dla lekarzy. Rozdajemy je lokalnym szpitalom, jednostkom medycznym. Pierwsza partia 1000 sztuk już

Czytaj więcej »

Telemedycyna w ramach NFZ

Telemedycyna w Ramach NFZ. Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania w naszej placówce z porady udzieloną drogą internetową. Udostępniamy dwa sposoby do odbycia konsultacji Za pomocą

Czytaj więcej »

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla przyszłych rodziców, by przygotować ich do narodzin dziecka. Program pozawala wypracować ważne umiejętności rodzicielskie poprzez realizację zagadnień związanych z

Czytaj więcej »

Mammografia bezpłatna

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA Przychodnia Medi-Lab posiada doskonale wyposażoną pracownię mammograficzną. Dysponujemy  mammografem cyfrowym GE Senographe Crystal Nova. Jak co roku w 2018  roku  pracownia uzyskała najwyższy

Czytaj więcej »

Ginekologia estetyczna

  ZABIEGI W  ZAKRESIE GINEKOLOGII ESTETYCZNEJ Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu tzw SUI Laserowe leczenie  zespołu rozluźnienia pochwy tzw. VRS Laserowa rewitalizacja pochwy w okresie menopauzy

Czytaj więcej »
Close Menu
Skip to content