Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia

1206082

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
58-100 Świdnica, ul. Dworcowa 5ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w „MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy”
nie otwierać przed dniem 20.09.2019 r. godz. 10:00b. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera na adres „MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Dworcowa 5 do dnia 20.09.2019 r. do godz. 10:00.c. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po ostatnim dniu składania ofert.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika “Zapytanie ofertowe nr 1/2019”, gdzie opisane są m.in. sposób przygotowania oferty, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Wróbel, e-mail: medi-lab@go2.pl. Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Wróbel tel. 601 769 354, e-mail: medi-lab@go2.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel:+48 601 769 354

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie trzech systemów teleinformatycznych: Medycznego systemu informatycznego HIS do obsługi pacjentów, Portalu pacjenta z e-usługami z pełną funkcjonalnością w placówce medycznej Wnioskodawcy: wdrożenie dedykowanych modułów składających się na zintegrowany system teleinformatyczny, uruchomienie e-usług: e-rejestracja, e-kolejka, e-recepta, e-komunikacja, e-dokumentacja, e-laboratorium, e-wyniki, e-kontrahent, e-ankiety, oraz uruchomienie systemu informatycznego Portal e-konsultacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności udzielania zamówień dodatkowych („uzupełniających”) polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świdnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia e-usług w obszarze ochrony zdrowia w „MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy w projekcie RPDS.02.01-02-0031/17 „Wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia
w “MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy”. Projekt ten realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”, Podziałania nr 2.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”.
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie trzech systemów teleinformatycznych: Medycznego systemu informatycznego HIS do obsługi pacjentów, Portalu pacjenta z e-usługami z pełną funkcjonalnością w placówce medycznej Wnioskodawcy: wdrożenie dedykowanych modułów składających się na zintegrowany system teleinformatyczny, uruchomienie e-usług: e-rejestracja, e-kolejka, e-recepta, e-komunikacja, e-dokumentacja, e-laboratorium, e-wyniki, e-kontrahent, e-ankiety, oraz uruchomienie systemu informatycznego Portal e-konsultacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności udzielania zamówień dodatkowych („uzupełniających”) polegających na powtórzeniu podobnych usług.
d. Wszelkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w Zapytaniu ofertowym jest zobowiązany zachować w zakresie parametrów funkcjonalnych, użytkowych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego jako parametry równoważne. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Miejsce dostaw i realizacji zamówienia:
„MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
58-100 ul. Dworcowa 5

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
72710000-0 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48814000-7 Systemy informacji medycznej
48820000-2 Serwery
48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019 r. w tym:
a. Dostawa sprzętu w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.
b. Wykonanie instalacji niskoprądowej okablowania dla infrastruktury teleinformatycznej w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.
c. Wykonanie wszelkich prac wdrożeniowych, szkoleniowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019
Przez realizację zamówienia Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu odbioru bez uwag Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie 1 (jednej) dostawy, której przedmiotem była dostawa i instalacja infrastruktury technicznej dla podmiotu leczniczego (zawierającej m.in. co najmniej serwery, komputery stacjonarne) (lub dostawy o podobnym charakterze) o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych i odebranych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za spełnienie wymogu uważa się, by Wykonawca dysponował i skierował do realizacji niniejszego zamówienia publicznego co najmniej następujące osoby:
a. Kierownik projektu – odpowiedzialny za dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie całego Systemu, koordynację pracy pozostałych członków zespołu oraz współpracę z Zamawiającym, posiadający:
– co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej jeden projekt informatyczny w zakresie wdrożenia systemu teleinformatycznego w podmiocie leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,
– umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi, niezbędne do uzyskania certyfikatu PRINCE2 PRACTITIONER, PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu równoważnego w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami wydanymi przez akredytowaną instytucję, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione certyfikaty lub certyfikaty równoważne.
Poprzez certyfikat równoważny w stosunku do podanych powyżej certyfikatów PRINCE2 lub PMP (PMI) lub IPMA Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający umiejętność stosowania metodyki równoważnej do tej, której umiejętność stosowania potwierdzają ww. certyfikaty, a więc metodyki cechującej się:
1) zdefiniowanymi co najmniej procesami, produktami i rolami, które funkcjonują w organizacji świadczącej usługi niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi,
2) możliwością modelowania procesów, definiowania produktów oraz określania ról niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi,
3) tym, że każdy proces posiada zdefiniowane role i produkty,
4) ogólnodostępnością od ponad 3 lat przed dniem składania ofert,
5) stosowanie jej w minimum 10 krajach,
6) tym, że prawa do metodyki równoważnej nie mogą przysługiwać przedsiębiorstwu prywatnemu, tj. kontrolowanemu przez podmioty inne niż publiczne.b. Specjalista ds. wdrożeń medycznych – 1 osoba
Minimalne doświadczenie: posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji wdrożeniowca rozumiane jako udział w co najmniej dwóch projektach realizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie wdrażania i utrzymania systemów informatycznych.
Zamawiający uzna że oferent spełnia ten warunek posiadania odpowiedniej kadry jeżeli oferent dołączy do oferty wykaz osób skierowanych przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100). Zamawiający uzna że oferent spełnia ten warunek jeżeli oferent dołączy do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzenie z banku lub innej instytucji o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej.

Dodatkowe warunki

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

WNIESIENIE WADIUM
Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 110).

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

W przypadku wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie,
a jego kopię załączyć do oferty.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
„MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
58-100 Świdnic, ul. Dworcowa 5
nr rachunku bankowego: 40 1020 5138 0000 9802 0010 9264
tytułem:
Wadium – wdrożenie e-usług w obszarze ochrony zdrowia w „MEDI-LAB” s.c. Wróbel i Wspólnicy
w Świdnicy.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

a. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron formie aneksu.
b. Zmiany nazwy lub adresu firmy Zarządzającego Projektem lub któregokolwiek Partnera Zamawiającego
c. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian: wytycznych dotyczących Instytucji Zarządzającej , umowy o dofinansowanie Projektu lub Harmonogramu realizacji Projektu,
d. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
e. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie z okoliczności zewnętrznych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wprowadzenie zmiany warunkuje należytą realizację Przedmiotu Umowy;
f. Jeżeli zmiana dotyczy osób, które wykonują czynności w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany kadrowe mogą nastąpić tylko poprzez zastąpienie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, osobami spełniającymi co najmniej warunki postawione przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
g. Zmiany podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, że podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę.
h. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

c. Zawartość oferty – wymagane dokumenty
I. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.
II. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
III. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
IV. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
V. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wykaz osób stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (potwierdzający warunek opisany w pkt. 8.II.2) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
VI. Wypełniony i podpisany wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (potwierdzający warunek opisany w pkt. 8.II.1) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane
VII. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – należy złożyć wraz z ofertą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi punktowe
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zmawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
a) Cena (C) – waga 70% = 0,7 (za kryterium C oferta może otrzymać maksymalnie 70 pkt.)
b) Termin realizacji zamówienia (T)– waga 30% = 0,3 (za kryterium T oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt.)
2. opis sposobu przyznawania punktacji za poszczególne kryteria oceny:
a) cenaC=C_min/C_n x 70Cmin – najniższa zaoferowana cena
Cn – cena danej oferty
Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
b) termin wykonania zamówienia:
Do 4 tygodni – T = 30 pkt.,
powyżej 4 tygodnia do 5 tygodni – T = 15 pkt
powyżej 5 tygodni – T = 0 pktc) Łączna liczba punktów przyznana ofercie:Łączna liczba punktów = C + T

Ocena końcowa oferty Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały tę samą liczbę punktów w ocenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego.
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ
a. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
b. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail wraz z informacją
o wynikach postępowania.

Wykluczenia

1) Zamawiający informuje, że wykluczy z niniejszego postępowania wykonawcę:
Powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
• z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
• pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateliNa potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.2) Zamawiający informuje, że wykluczy z niniejszego postępowania wykonawcę:
W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Close Menu
Skip to content